Training Schedule

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
10AM-11AM
Beginners Muay Thai
Beginners Muay Thai
Beginners Muay Thai
Beginners Muay Thai
10AM-12PM
Muay Thai: Intermediate/ Advanced/ Competitive
Muay Thai: Intermediate/ Advanced/ Competitive
Muay Thai: Intermediate/ Advanced/ Competitive
Muay Thai: Intermediate/ Advanced/ Competitive
12PM- 1PM
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
1PM- 4PM
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
4PM- 6PM
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
Open Gym
5PM- 6PM
Kids Kickboxing: Ages 5-12
Kids Kickboxing: Ages 5-12
Kids Kickboxing: Ages 5-12
Kids Kickboxing: Ages 5-12
5PM- 6PM
Boxing: all levels
Boxing: all levels
5:30PM- 6:15PM
Fight Fit
Fight Fit
Fight Fit
6:15PM- 7:15PM
Beginners Muay Thai
Beginners Muay Thai
Beginners Muay Thai
Beginners Muay Thai
Beginners Muay Thai
6:15PM- 7:15PM
Muay Thai: Intermediate/ Advanced
Muay Thai: Intermediate/ Advanced
Muay Thai: Intermediate/ Advanced
Muay Thai: Intermediate/ Advanced
Muay Thai: Intermediate/ Advanced
7:15PM- 8:00PM
Muay Thai Sparring
Muay Thai Sparring
Muay Thai Sparring
7:15pm-8:00pm
Bag Class
Bag Class
Bag Class
Bag Class
Bag Class
11AM- 12PM
Open Gym
11AM- 12PM
All levels Muay Thai
12PM- 1PM
Sparring Boxing & Muay Thai